Yanshi

Yanshi Cover
Temple Ruin
Yuan and Tama
Meilin
Dragon Oni
Tiger Waterfall
Shadow Familiar Yunqi
Shadow Familiar Yue
Potbelly beast
Shadow Familiar Xiao
Oni Warrior
Serpent Temple
Xian
Dragon Temple Exterior
Dragon Serpent
Plant
Oni Qi Master